MEDLEMSVILLKOR

Medlemskap

F&S Falun är en förening. För att träna hos oss behöver du därför vara medlem. Medlemskapet kostar 150 kr och gäller per kalenderår.
Medlemskapet är liksom träningskortet personligt och kan inte återbetalas.
Utlåning av medlemskap eller träningskort är inte tillåtet och kan leda till avstängning.
Vid betalning via autogiro gäller särskilda villkor.

Träningskort

Träningskortet gäller på alla anläggningar i F&S Falun samt alla pass utomhus.

Överlåta träningskort

Du kan överlåta ditt träningskort mot en administrativ avgift till en annan medlem. Detta gäller dock inte kort som är köpt via arbetsgivaren, Tvåföreningskort eller träningskort som betalas via autogiro.

Förlorat kort

Förlorat träningskort ersätts mot en administrativ avgift på 100 kr.

Frysa kort

Vid tillfällena nedan har du möjlighet att förlänga ditt träningskort med minst tre och max 12 månader.

Skada/sjukdom

Med giltigt intyg, med brevhuvud eller stämpel, från läkare, barnmorska eller sjukgymnast kan du förlänga ditt träningskort med samma period som är angivet på intyget. Intyget ska lämnas in på träningsanläggningen.
På intyget ska det tydligt stå angivet att du inte kan/har kunnat träna. Det ska även stå en period med start- och slutdatum. På intyget ska också namn och personnummer framgå.

Graviditet

Vid komplikationer eller besvär i samband med graviditet som gör att du inte kan träna gäller samma regler som för skada/sjukdom.
Vid förlossning följer F&S Falun mödravårdscentralernas rekommendation: att du väntar sex veckor efter förlossningen innan träning.

Träna

Ha alltid med dig ditt träningskort till anläggningen. För att gå på pass behöver du ta ut en giltig passbiljett innan passet. För att träna i gymmet ska du dra ditt kort i gyminloggningen.

Schema

Schemaändringar förekommer. Schemat på bokningssidan är alltid uppdaterat. Vid storhelger samt under sommaren är schema och öppettider reducerade.
Anläggningarna kan även stängas periodvis för underhåll och renovering. Utebliven träning pga. inställda pass ersätts inte.

Försäkrad

När du vistas med giltigt medlemskap i F&S Faluns lokaler är du olycksfallsförsäkrad via Svedea.

Personuppgifter

Medlemskapet i IF Friskis&Svettis, Falun innebär att dina personuppgifter behandlas för att fullföljaföreningens förpliktelser mot dig.
De ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för är följande:

• administration av medlemskapet

• tillhandahållande av träning och träningsstatistik

• för att kunna ge dig information och nyheter om verksamheten

• för att kunna genomföra medlemsundersökningar

De personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer,användarnamn, foto, bankrelaterade uppgifter för din betalning (endast vid autogiro), samt uppgifter som genereras vid din inloggning i medlemssystemet (träningsstatistik etc.)

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i IF Friskis&Svettis, Falun samt max två år därefter.

Du kan återkalla ditt samtycke till sådan behandling som inte är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla detta avtal. Detta kan dock innebära att du inte kan utnyttja ditt träningskort helt eller delvis.

Den som är föreningens kontaktperson för personuppgifter och dataskyddsförordningen är IF Friskis&Svettis Faluns verksamhetsledare

Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part annat än i de fall när föreningen måste fullfölja sina skyldigheter inom ramen för sin verksamhet, t.ex. bidrag från SISU.
Är du yngre än 16 år, måste din vårdnadshavare ge sittsamtycke till att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan genom att underteckna detta medlemsavtal.

Ytterligare information återfinner du i vår policy för behandling av personuppgifter som finns på vår webbplats www.friskissvettis.se/falun

Fotografering

Du får gärna fotografera dig själv och din träning på anläggning. Däremot får du inte fotografera andra medlemmar utan deras tillåtelse. I omklädningsrum råder däremot fotoförbud. Kontakta verksamhetschef om du har funderingar kring detta.

Avstängning

F&S Falun verkar för en välkomnande, tillåtande och lustfylld träningsmiljö. Olämpligt uppförande som exempelvis aggressivt beteende, hot mot medlemmar, funktionärer och personal, stölder och doping hör inte hemma i föreningen och kan leda till avstängning. Föreningen har nolltolerans mot alkohol och droger.

Dopingkontroller

Dopingkontroller förekommer. Föreningen tillämpar Riksidrottsförbundets föreningsregler och dopingpolicy.

Dessa villkor gäller med reservation för förändringar, uppdaterad 2018-05-22